Home Home
Clubinfo

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging “Door Eendracht Sterk” (vv DES) zoals is besloten in de Algemene Leden Vergadering van 11-11-2019.

Algemene bepalingen

Artikel 1
De kleuren van de vereniging zijn rood-zwart. Het voetbaltenue bestaat uit een rood-zwart verticaal gestreept shirt, zwarte broek en rode kousen.

Artikel 2
Bij alle in artikel 3, lid 3 sub a. van de statuten genoemde activiteiten en evenementen zijn de leden verplicht het in artikel 1 voorgeschreven tenue te dragen, tenzij het bestuur of de KNVB anders bepaalt. Het tenue dient voor de aanvang van alle activiteiten en evenementen in keurige staat te zijn.

Artikel 2a
Onder de in artikel 3, lid 3 sub a. van de statuten genoemde ‘wedstrijden op zondag’ wordt ook verstaan activiteiten op zondag’. Voor deze activiteiten op de zondag geldt:

 1. Het organiseren van wedstrijden door vv DES op zondag wordt niet toegestaan en
 2. vv DES zal geen competitie- en/of bekerwedstrijden spelen op zondag.
 3. Het spelen van wedstrijden op de zondag is alleen toegestaan wanneer als gastteam wordt deelgenomen aan een vriendschappelijk toernooi die wordt gehouden in een weekend en waarbij de organisator de finale en/of beslissingswedstrijd(en) op de zondag heeft georganiseerd.
 4. Het manifesteren als vv DES, buiten het verenigings gebeuren, op een andere wijze dan in sub 1. beschreven, wordt in principe niet toegestaan. Wil men hier, om welke reden dan ook, van afwijken dan dient dit aangevraagd te worden bij het bestuur en zij zal hierover een besluit nemen.
 5. Activiteiten op de zondag, die niet onder sub 1 en 2 vallen en voortvloeien uit het lidmaatschap van vv DES zullen worden toegestaan. Bij twijfelgevallen zal het bestuur elk geval separaat bekijken en beoordelen.

Van de leden

Artikel 3
De in artikel 4 van de statuten genoemde leden worden als volgt onderscheiden:

 1. Leden;
 2. Aspirant-leden;
 3. Leden van verdienste;
 4. Ereleden.

Leden zijn zij die aan artikel 4 van de statuten voldoen. Leden van verdiensten en ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering (artikel 16 van de statuten) met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

Van het clubblad

Artikel 4
Door de vereniging wordt een officieel clubblad uitgegeven. De redactie wordt samengesteld uit leden van de vereniging. In de redactie heeft zo mogelijk één bestuurslid zitting.

Van de contributie

Artikel 5
De in artikel 9 van de statuten genoemde bijdrage - hierna te noemen contributie - wordt in de volgende categorieën ingedeeld;

 • Jeugd: 0 t/m 3 jaar
 • Jeugd: 4 t/m 5 jaar (mini’s)
 • Jeugd: 6 t/m 11 jaar;
 • Jeugd: 12 t/m 14 jaar;
 • Jeugd: 15 t/m 18 jaar;
 • Voetballers G-team;
 • Senioren: 19 jaar en ouder, actief;
 • Senioren: 19 jaar en ouder, rustend.

Senioren van 19 jaar en ouder kunnen als rustend lid worden ingeschreven.

Jeugdleden die kenbaar maken rustend lid te willen zijn, worden aldan als rustend lid aangemerkt als de contributie van het rustend lidmaatschap lager is dan de contributie van een spelend lidmaatschap. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie kan worden verleend in bijzondere omstandigheden, door het bestuur van geval tot geval te beoordelen. Artikel 9 lid 2 der statuten kan ook toepassing vinden, indien vier of meer personen uit één gezin lid dan wel aspirant lid van de vereniging zijn. Als uitvoering van artikel 9 lid 1 van de statuten, is in de algemene ledenvergadering van 9 november 2009 besloten, dat de contributiebedragen per seizoen verhoogd worden met 2% afgerond op € 0,05 naar boven. Deze verhoging heeft voor het eerst plaatsgevonden in het seizoen 2010-2011.

Artikel 6
Bij toetreding tot de vereniging van een lid respectievelijk aspirant-lid kan een eenmalige bijdrage worden geheven, waarvan de grootte jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd deze bijdrage te herzien.

Van de afdracht van de contributie

Artikel 7
De inning van de contributie geschiedt door de penningmeester. In principe vindt de automatische incasso plaats per kwartaal!
Van het bestuur

Artikel 8
In het bestuur worden de volgende functies onderscheiden:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • voetbalzaken
 • PR, Media & Communicatie
 • activiteitenbeheer
 • accommodatiebeheer
 • materiaalbeheer

Het bestuur kan in de functies en verdeling wijzigingen aanbrengen, behalve in die van voorzitter. De secretaris stelt jaarlijks een rooster van aftreden op. Indien de bestuurssamenstelling wijzigt, wordt binnen een maand na wijziging een nieuw rooster opgesteld.

Artikel 9
De voorzitter of diens vervanger heeft de leiding van de algemene-, bestuurs- en andere vergaderingen overeenkomstig de statuten.

Artikel 10
De secretaris voert de correspondentie, ledenadministratie, beheert het archief, maakt notulen van de algemene- en bestuursvergaderingen, doet op de algemene vergadering verslag van de gebeurtenissen over het verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders bepaalt.

Artikel 11
De penningmeester beheert de geldmiddelen der vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de inning van de contributie en houdt regelmatig een boekhouding bij. De uitgaven van de vereniging dienen door bescheiden gedekt te zijn. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit omtrent de financiële toestand van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar middels een jaarrekening. Verder dient hij een begroting voor het komende verenigingsjaar in.

Artikel 12
Het bestuur wordt jaarlijks décharge van haar financieel beleid verleend door de algemene vergadering, nadat de in artikel 21 van de statuten genoemde kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen heeft uitgebracht. Bij tussentijds aftreden geldt mutatis mutandis dezelfde regeling.

Artikel 13
Het bestuur vergadert zo dikwijls het dit nodig acht. Wanneer twee bestuursleden dit verzoeken is de secretaris verplicht binnen 14 dagen een bestuursvergadering uit te schrijven.

Van de commissies

Artikel 14
Door het bestuur kunnen commissies worden gevormd, die zich bezig houden met bepaalde deeltaken. De commissies dienen zich te houden aan de taakopdracht van het bestuur en de statuten en reglementen van de vereniging. De commissies kunnen de onderlinge taakverdeling zelf regelen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Artikel 15
In elk geval zullen de volgende commissies worden gevormd:

 1. een kascontrolecommissie
 2. een voetbalcommissie
 3. een kantinecommissie

Artikel 16
De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal twee terzake deskundige leden en wordt door de algemene vergadering benoemd. Zij controleert éénmaal per jaar de stukken en bescheiden alsmede de kasgelden, saldi bij banken en girodienst van de vereniging, die onder berusting zijn van de penningmeester. Van de controle brengt de commissie mondeling of schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering en doet zo mogelijk een voorstel om het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beheer over het afgelopen verenigingsjaar. Jaarlijks treedt één van de leden van deze commissie volgens rooster af. Het afgetreden commissielid is niet direct herkiesbaar. De kascontrolecommissie kan zich op haar verzoek laten bijstaan door een deskundige.

Van de verordening AVG

Artikel 17
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) De privacyverklaring staat op de website van onze vereniging vermeld.

Van het anti rookbeleid

Artikel 18
vv DES heeft zich aangesloten bij de campagne “Op weg naar een rookvrije generatie”. Het Bestuur heeft daarom een rookverbod ingesteld voor de kantine, kleedkamers en terreinen. Een ieder die zich binnen de poorten begeeft, dient zich te houden aan het rookverbod.

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: