vvdes_banner_03.jpg
Hierbij nodigen wij u van harte uit op maandag 13 november om 20.00 uur a.s. voor de Algemene Ledenvergadering 2017 in het clubgebouw van DES.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017
 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016.
 5. Secretariaatsverslag 2016 - 2017.
 6. Financieel jaarverslag 2016- 2017.
 7. Verslag kascommissie 2016 - 2017.
 8. Verkiezing nieuw lid kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing. (zie toelichting)
 10. Voetbalzaken.
 11. Begroting seizoen 2017 - 2018.
 12. Mededelingen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting van de vergadering.
De planning is om te pauzeren om 21:15 uur.

Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en herkiesbaar:
 • Patrick Nieboer
 • Harry van Driel
Daarnaast stelt Evert van der Steege zich verkiesbaar als lid van het bestuur.

Vanaf oktober 2017 liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:
 • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016
 • Het secretarieel jaarverslag 2016 - 2017
 • Financieel Jaarverslag 2016 - 2017
Hebt u nu al vragen voor de rondvraag dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf  kenbaar te maken bij het bestuur door deze te zenden aan Harry van Driel op papier of via mail:

Met vriendelijke groet,

Harry van Driel,
Secretaris v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks