vvdes_banner_07.jpg
v.v. DES is bij 100 jarig jubileum zelfvoorzienend in haar energiebehoefte!

Maandag 1 november vond de Algemene ledenvergadering plaats, de vergadering werd bijgewoond door 43 leden.

Voorzitter Henny Broekman opende om 20.00 uur de vergadering en na een welkomstwoord werden de leden welke het jaar zijn overleden herdacht met een minuut stilte.

De agenda van de avond werd doorgenomen en vastgesteld waarna secretaris Patrick Nieboer aan het woord kwam. De stukken voor de vergadering hadden voorafgaand aan de vergadering 2 weken ter inzage gelegen. Vanuit de vergadering kwamen hierop geen op- en aanmerkingen en deze werden goedgekeurd.

Na de secretaris nam penningmeester Hans Lohuis het woord en liep in hoofdlijnen de jaarcijfers van het seizoen 2020-2021 door. Ondanks het mislopen van kantine inkomsten en een aantal verbeteringen die we aan onze accommodatie hebben doorgevoerd kon hij een mooi positief resultaat presenteren. Het was fantastisch om te zien dat ook het afgelopen seizoen zowel onze leden als sponsoren ons met de contributie en sponsorinkomsten niet in de steek hebben gelaten. Dat verdient weer een groot compliment aan een ieder. Ook hebben de ontvangen overheidssubsidies bijgedragen aan het positieve resultaat.

Hierna kwam de penningmeester met een financieel voorstel om een investering te mogen doen om te zorgen dat v.v. DES zelfvoorzienend wordt in haar energiebehoefte. Dit is een laatste stap in een verduurzamingstraject welke een aantal jaren is ingezet. Er werd goedkeuring gevraagd voor het plaatsen van 52 extra zonnepanelen. Het voorstel werd door de vergadering goedgekeurd.

Aansluitend werd ook de begroting voor het seizoen 2021-2022 met de vergadering doorgenomen.

Na de financiële uitleg werd er over gegaan naar de bestuursverkiezing. Twee bestuursleden waren statutair aftredend. Secretaris Patrick Nieboer stelde zich opnieuw verkiesbaar en verlengde opnieuw met 4 jaar. Adriaan Harmsen had te kennen te geven om een stapje terug te doen. De afgelopen 4 jaar heeft Adriaan samen met de leden van de materiaalcommissie een stevig fundament gelegd onder het materiaalbeheer binnen v.v. DES. Voor Adriaan komt er geen vervanger. Adriaan zal nog wel onderdeel blijven van de materiaalcommissie. Adriaans portefeuille materiaalbeheer zal in de huidige bestuurs-bezetting worden ondergebracht. Adriaan werd door voorzitter Henny Broekman bedankt voor zijn 4 jaren in het bestuur.

Bij het agendapunt voetbalzaken werd door Ronald Scholten stilgestaan bij de voortgang van alle leeftijdscategorieën. Een mooi aantal nieuwe leden in de jongste jeugd. Talentvolle spelers in de diverse jeugdelftallen maar ook de problematiek bij zowel JO17-1 als JO17-2 door het niet hebben van een trainer. Na een lange zoektocht en herhaaldelijke oproepen zijn deze functies nu ingevuld door 2 DES-leden, hier zijn we beide heren zeer dankbaar voor. Ook hebben we weer de beschikking hebben over een JO19. Een talentvolle groep waarvan een aantal spelers zelfs al minuten hebben gemaakt in DES 1. Een mooie bijkomstigheid! Met name bij de senioren merken we dat veel spelers na 1,5 jaar niet of nauwelijks voetballen kampen met pijntjes en blessures. Het is elke week weer een puzzel om genoeg spelers op het veld te krijgen. De voetbalcommissie is in vergelijking met vorige seizoen flink gegroeid, ze bestaat nu uit 18 personen en we hebben nu op elke leeftijdscategorie minimaal 2 coördinatoren.

In het agenda punt over ons 100 jarig bestaan in 2022 werd door voorzitter Henny Broekman alvast een klein tipje van de sluier opgelicht. Er is een jubileumcommissie geïnstalleerd en het jubileum logo werd gepresenteerd. In heel 2022 zullen er naast de ‘gewone activiteiten’ ook diverse jubileumactiviteiten worden georganiseerd. Met als klapstuk de jubileum-feestweek van 23 september t/m 1 oktober. Hou deze data dus vrij in je agenda!

Na het agendapunt over het naderende jubileum sloot de voorzitter de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.


20211101 alvHoofdsponsor:

Sponsorkliks