Algemene Ledenvergadering 2023 Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

06 november 2023

Hierbij nodigen wij onze leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2023 op maandag 6 november 2023 om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Duivecatelaan 10.
Patrick Nieboer 183

Agenda Algemene Ledenvergadering 2023

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 21 november 2022
 5. Secretariaatsverslag 2022 – 2023
 6. Voetbalzaken
 7. Financieel jaarverslag 2022 – 2023
 8. Verslag kascommissie 2022 - 2023
 9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 10. Bestuursverkiezing
 11. Begroting seizoen 2023 - 2024
 12. Mededelingen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van de vergadering

Bestuursverkiezing:
De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en niet herkiesbaar:

 • Ronald Scholten (Portefeuille: Voetbalzaken)
 • Henny Broekman, Voorzitter (Portefeuille: Algemene Zaken)

Het bestuur stelt hierbij aan de Algemene Ledenvergadering voor om Richard Lohuis te benoemen tot nieuwe voorzitter van vv DES.

Daarnaast stellen we voor om zowel Ruben Minkjan (2e voorzitter) als Robert van der Veen (Portefeuille voetbalzaken) toe te laten treden tot het bestuur. Verder is het bestuur van plan om op termijn uit te breiden met een extra bestuurslid voor de portefeuille Voetbalzaken.

Een eventuele voordracht vanuit de leden voor toetreding tot het bestuur wordt bij aanvang van de vergadering meegedeeld. Een voordracht moet schriftelijk gebeuren en door tien óf meer leden worden ondertekend. Deze voordracht moet uiterlijk zeven dagen vóór de dag van de vergadering door de secretaris ontvangen zijn.

Inzage vergaderstukken:
Vanaf zaterdag 21 oktober 2023 liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:

 • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2022
 • Het Secretarieel Verslag 2022 – 2023
 • Financieel Jaarverslag 2022 - 2023

Hebt u nu al vragen voor de rondvraag dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij het bestuur door deze te zenden aan Patrick Nieboer op papier, via mail secretaris@vvdes.nl of via de app 06-18476711.

Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris vv DES

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: